Tag: ยาฆ่าเชื้อ

ข้อควรระวังในการใช้ยาฆ่าเชื้อ Amoxicillin

ตุลาคม 5, 2013 admin01 No comments

ข้อควรระวังในการใช้ยาฆ่าเชื้อ Amoxicillin   ยาอะมอกซิซิลลิน (Amoxicillin) เป็นยาที่จัดอยู่ในหมวดยาปฏิชีวนะ กลุ่ม เพนิซิลลิน (Penicillins) […] Read more →

Scroll to Top