Tag: ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง

“ปวด” บอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 7)

ธันวาคม 12, 2013 admin01 No comments

“ปวด” บอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 7) อาการปวดบอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 7) ลักษณะอาการ : มีอาการปวดท้องเฉียบพลัน บริเวณช่องท้องตรงกลางส่วนบน […] Read more →

Scroll to Top