ประวัติแห่งองค์ พระสรัสวดี หรือ พระสุรัสวตี

มีนาคม 29, 2016 admin No comments

Saraswati_01

ประวัติแห่งองค์ พระสรัสวดี หรือ พระสุรัสวตี

พระสรัสวดี (Saraswati) มหาเทพเทวีแห่งความรู้และปรีชาญาณ

พระสรัสวดีทรงมีเทวลักษณะทิพยรูปเป็นหญิงสาวงาม ฉลองพระองค์สีขาว มักไม่ประดับตกแต่งใดๆ นอกเหนือจากสวมสร้อยประคำ โดยพระนามของพระสรัสวดี สามารถออกเสียงเรียกได้หลายวิธี อาทิ พระสรัสวตี พระสุรัสวดี และพระสุรัสวตี

พระสรัสวดีมหาเทวีหนึ่งในสามเทวีสูงสุด ในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ทรงเป็นชายาแห่งพระพรหมผู้สร้างโลก แต่มักปรากฏพระองค์เพียงลำพัง หรือปรากฏพระองค์ร่วมกับพระพิฆเนศและพระลักษมี ในการบูชาตามคติตรีเอกานุภาพ และกับพระลักษมีและพระอุมา (หรือพระตรีปุระสุนทรี) เรียกว่า ตรีศักติ (Trishakti) ส่วนหลักพุทธคติ พระสรัสวดีทรงเป็นเทวีผู้รักษาพระไตรปิฎก ในศาสนาพุทธเถรวาทฝ่ายมอญและพม่า เป็นพระแม่องค์ธรรมะ หรือ พระสุนทรีวาณี ในศาสนาพุทธเถรวาทฝ่ายไทย เป็นเทวีแห่งสติปัญญาและการศึกษา รวมไปถึงการเจรจาในศาสนาพุทธมหายาน โดยทรงมีความสำคัญรองจากพระนางปรัชญาปารมิตาและพระนางตารา

พระสรัสวตี ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นเทวีแห่งสรรพความรู้ ภูมิธรรม ความรู้แจ้ง พิธีกรรม การบำเพ็ญเพียรภาวนา การสวดมนต์ คำพูด การศึกษา ศิลปะวิทยาการทุกแขนง ทั้งการวาดเขียน ดนตรี อักษรศาสตร์ การแต่งตำรา การเขียนหนังสือ พระองค์คือเทวีแห่งปรีชาญาณ เป็นผู้ให้กำเนิดอักขระของอินเดีย คือ อักษรเทวนาครี เป็นมารดาแห่งพระเวท ผู้รักษากฎสวรรค์ ผู้ประทานความบริสุทธิ์และขจัดมลทิน และเป็นเทวีซึ่งเป็นหลักในการประกอบพิธีกรรมทั้งปวง

พระสรัสวดี ทรงมีพระบุคลิกภาพอ่อนโยน เยือกเย็น เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ทรงโปรดความเงียบสงบในสถานที่อันเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนา โปรดพิธีกรรมที่ถูกจัดเตรียมขึ้นด้วยความถูกต้อง ประณีต โปรดงานศิลปะ การแสดงดนตรี การบรรเลงบทเพลง การร้องเพลงถวาย การอ่านบทกวีถวายอันประณีต โปรดผู้บูชาที่มุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และโปรดสถานที่อันเต็มไปด้วยหนังสือหรือตำราจำนวนมาก เหล่าผู้บูชาจึงนิยมเปิดเพลงหรือบรรเลงดนตรีที่มีท่วงทำนองประณีตงดงามถวาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทใดพระองค์ก็ทรงโปรดทั้งสิ้น

พระรูปของพระสรัสวดี สังเกตได้จากการที่พระองค์ทรงเครื่องดนตรี ที่เรียกว่า วีณา (Vina) หรือจะเข้อินเดีย สัญลักษณ์แห่งการอุปถัมภ์ในทางศิลปศาสตร์ทุกแขนง ส่วนเทพศาสตราอื่นจะมีสร้อยประคำ หรืออักษะมาลา อันมีความหมายถึงการสวดมนต์ภาวนา สมาธิ การชำระล้างจิตใจ และคัมภีร์ อันหมายถึงการศึกษาและการประพฤติตนภายใต้กรอบแห่งคุณงามความดี รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้ ปัญญา การอ่านเขียน การศึกษา โดยสัตว์มงคลของพระสรัสวดีนั้นคือ หงส์กับนกยูง ซึ่งเน้นที่สีขาว และบางครั้งก็ทรงประทับบนดอกบัวสีขาว นอกจากนี้บางลัทธิบางคติที่มีการวาดรูปพระสรัสวดีเพื่อการบูชา ยังมีการวาดให้พระองค์ทรงขลุ่ย สังข์ คันศร คฑา บ่วง ลูกบด ประตัก ฯลฯ แล้วแต่จิตรกรจะสรรค์สร้าง

เชื่อกันว่าพระสรัสวดีจะทรงเกื้อหนุนผู้บูชาให้บรรลุถึงความรู้สูงสุดใน ศาสตร์ที่ศึกษา ทรงนำผู้บูชาข้ามพ้นอวิชชาและความเกียจคร้าน ทรงดลบันดาลเกียรติยศ และการเป็นที่ยกย่องสรรเสริญแก่ผู้คงแก่เรียน ทรงให้ความคิดและคำพูดที่ดีเยี่ยม ประทานพลังอำนาจให้การใช้เวทมนตร์ทุกชนิดเป็นผล ประทานความเข้มขลังแก่พิธีกรรม รวมทั้งประทานความสามารถในการเข้าถึงเทวะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทรงคุ้มครองผู้บูชาจากคุณไสยมนต์ดำและอำนาจลี้ลับทั้งปวง และจะทรงตอบแทนความชั่วร้ายทั้งหลายอย่างยุติธรรม

Related Posts

Scroll to Top
image