ประวัติแห่งองค์ พระพรหม หรือท้าวมหาพรหม

มีนาคม 27, 2016 admin No comments

Brahma_Pra_Phom_01

ประวัติแห่งองค์ พระพรหม หรือ ท้าวมหาพรหม พรหมสี่หน้า

พระพรหม Brahma เทพแห่งการสร้างสรรค์ ความรู้ ความคิด ความเป็นปราชญ์ เทพเจ้าผู้ประทานพรและผู้ให้ เป็นเทพเจ้าสูงสุด (ตรีมูรติ) ตามหลักของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล

เทวลักษณะของพระพรหม ทรงมี 4 พระพักตร์ ฉลองพระองค์ขาว และมักปรากฏพระองค์เป็นชายชรา หากแต่บางครั้งก็ทรงเป็นชายหนุ่ม เทพศาสตราของพระพรหม ได้แก่ ปัทมะ (Padma) หรือดอกบัว หมายถึงการศึกษาและการประพฤติตนอยู่ภายในกรอบแห่งคุณงามความดี , อักษะมาลา (Aksha Mala) หรือสร้อยประคำ หมายถึงการสวดภาวนาเพื่อชำระจิตใจให้สะอาด และกลศ หรือหม้อน้ำแบบที่นักพรตฮินดูใช้ตักน้ำจากแม่น้ำคงคา นำไปประกอบพิธี หมายถึง การชำระร่างกายและจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสทั้งปวง นอกจากนี้ยังทรงมีพาหนะเป็นหงส์อีกด้วย

พระพรหมทรงมีพระชายา คือ พระสุรัสวดี หรือพระสรัสวดี เทพีแห่งศิลปะวิทยาการและความรอบรู้ อีกทั้งยังทรงปรากฏพระองค์ร่วมกับพระวิษณุและพระศิวะ ในการบูชาตามคติตรีเอกานุภาพ เรียกว่า ตรีมูรติ (Trimurti) ส่วนบทบาททางพุทธคติ เทวลักษณะและพระนามของพระองค์ ถูกนำไปใช้เปรียบเทียบเป็นเทพชั้นสูงในศาสนาพุทธฝ่ายหินยาน อยู่ในสวรรค์ที่เรียกว่าชั้นพรหม หากแต่พระพรหมองค์จริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

ตามหลักของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ยังมีความเชื่อว่าพระพรหมทรงเป็นผู้สร้างบุคคลในวรรณะต่าง ๆ จากอวัยวะแต่ละส่วน ได้แก่ วรรณะพราหมณ์ เกิดจากพระโอษฐ์ , วรรณะกษัตริย์ เกิดจากอก , วรรณะแพศย์ เกิดจากส่วนท้อง และวรรณะศูทร เกิดจากเท้า จึงมีการจัดเทศกาลพรหมบูชา (Brahma Puja) ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในเทวสถานแห่งพรหมนิกายที่เมืองบุษกร (Pushkar) รวมทั้งเทวาลัยขนาดเล็กเพียงไม่กี่แห่งในประเทศอินเดียที่มีเทวรูปพระพรหม ประดิษฐาน ส่วนตามคติชาวไทยซึ่งรับคติความเชื่อมาจากศาสนาพรหมณ์ – ฮินดู เชื่อกันว่าพระพรหมทรงเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตของผู้คนตั้งแต่เกิดกระทั่งตาย และยังทรงเป็นเทพประจำทิศเบื้องบนด้วย

พระบุคลิกภาพของพระพรหม ทรงสงบนิ่งและมีพระเมตตาเสมอ ทรงโปรดความเงียบสงบในสถานที่อันเป็นป่าเขาลำเนาไพร และเทวสถานขนาดเล็กอันเหมาะสำหรับการบำเพ็ญเพียรภาวนา โปรดพิธีกรรมที่ถูกจัดเตรียมขึ้นด้วยความประณีต พิถีพิถันตามอัตตภาพ และพอพระทัยที่จะจารึกคุณงามความดีต่างๆ ของผู้บูชาในคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

พระพรหมเป็นองค์เทพผู้มีเทวานุภาพสูงที่สุด ในการกำหนดชะตากรรมแห่งสรรพชีวิตทั้งหลายในโลก ทรงเป็นผู้สร้าง ลิขิต และควบคุมสรรพสิ่ง เป็นผู้ประทานกฎสวรรค์ ให้กำเนิดคัมภีร์พระเวท ทรงเป็นใหญ่เหนือเหล่าฤาษี พราหมณ์ และยัญญพิธี ทรงควบคุมทุกสิ่งให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรม คุ้มครองผู้ประพฤติดี ผู้คาดหวังความสำเร็จทางจิตวิญญาณ ผู้เสียสละ ผู้มีจิตเป็นกุศล ให้พ้นจากภยันตรายแห่งกิเลสตัณหาและบาปเคราะห์ ทรงให้โอกาส ความคิด และความรู้แจ้งแก่ผู้ที่บูชา คุ้มครองผู้บูชาให้มีชีวิตราบรื่น พอเพียง ทรงเห็นทุกสิ่งและหยั่งรู้ความเป็นไปทั้งหมด และจะทรงรับฟังคำอธิษฐานเสมอ

Related Posts

Scroll to Top
image